Dr Kamala Sharma High School

Madaraha Bisokhor, Maharajganj (Uttar Pradesh)

(Affiliate to Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, Prayagraj)