Dr Kamala Sharma High School

Madaraha Bisokhor, Maharajganj (Uttar Pradesh)

(Affiliate to Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, Prayagraj)

Contact us

Address

Madaraha Bisokhor, Maharajganj (Uttar Pradesh)

E-mail

kumarpraveenji2446@gmail.com

Contact Number

+91-9451445904

Find us

Mail us